ارتباط انسان با فرشتگان

یادم باشد و یادت نرود که من و تو برای یکبار کنار هم ایستادن ، هزاران بار افتادیم

گاه دلم می گیرد

 

گاه زندگی سخت می شود

 

گاه تنها ، تنهایی آرامش می آورد

 

گاه گذشته اذیتم می کند

 

این گاه ها... گهگاه تمام روز و شب من می شود

 

آن وقت بغض گلویم را می گیرد !

 

درست مثل همین روز...

[ پنجشنبه بیستم آذر 1393 ] [ 4:56 PM ] [ آنجل ]

[ ]

یک دوسـت داشتـن هـایـی هسـت

کـه بـه یـک بـاره ،بـی مقـدمـه ،

پـا در کفـشِ دلـت مـی کنـد

و جـا خـوش مـی کنـد !

و از دسـتِ تـو کـاری بـر نمـی آیـد

جـز از دور دوستـش داشتـن . . .

یـک دوسـت داشتـن هـایـی هسـت ،

سـاکـت اسـت . . .آرام اسـت . . .خـوب اسـت . . .گــ ـــم اسـت

 

[ پنجشنبه بیستم آذر 1393 ] [ 4:46 PM ] [ آنجل ]

[ ]

هفت سال است که اکثر روزها می نویسم ...

امروز فقط به "هنیل" مهربان سلام می کنم که نامش تداعی روشنائی وعشق است.

[ دوشنبه دهم آذر 1393 ] [ 11:4 PM ] [ آنجل ]

[ ]

امروز بچه باشید واز بودن کنار آنها لذت ببرید

[ چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393 ] [ 7:44 PM ] [ آنجل ]

[ ]

امروز فرشته رهائی کنار شماست.

کاغذی بردارید وبرای کسی که از او دلخور هستید نامه ای بنویسید.سپس آن را در نور شمع سپید بسوزانید.با کمک فرشتگان خشمتان را کنترل کنید.

[ چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393 ] [ 7:43 PM ] [ آنجل ]

[ ]

صداکن مرا.....

صدای تو خوب است.....

صدای تو سبزینه ی آن گیاه عجیبی است

که در انتهای صمیمیت حزن می روید.....

در ابعاد این عصر خاموش....

من از طعم تنصیف در متن ادراک یک کوچه تنها ترم.

بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است....

[ دوشنبه بیست و ششم آبان 1393 ] [ 1:26 AM ] [ آنجل ]

[ ]

در صحرای لم یزرع عربستان گم شده ایم
نام تو را روی ماسه ها می نویسم
من صحرا را دوست دارم
چون برای نوشتن نامت، جای فراوان دارد

[ یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393 ] [ 8:38 PM ] [ آنجل ]

[ ]